About the Journal

Ecology and Noospherology Journal was founded in 1995.

ISSN 1726-1112 / ISSN online 2310-4309.

The Journal was registered by Higher Attestation Commission of Ukraine as a core publication on biological sciences. “Ecology and Noospherology” is a first ecological journal in Ukraine.

The purpose of the publication is coverage of Ecology and Noospherology actual problems and tracks of their solution by means of fundamental and applied researches, consolidation of intellectual and scientific potential to the interest of ecology, environmental protection, human health and life.   

Goals:
1. Publishing of scientific research data on fundamental science perspective areas and actual applied developments, introduction of innovative projects in the field of ecology, botany, zoology, soil science, microbiology, chemistry, geography, geology, mathematics and other areas of natural history and social science.
2. Scientific ideas, research methodology and state-of-the-practice exchange. Provision of information field for debatable discussions of new theories, cross-disciplinary researches.
3. Researchers’ scientific view widening on profile and cross-disciplinary fields of knowledge. Informing of wide circle of scientific community about the best practice of scientists and specialists of higher educational establishments, academic and research institutes.  
4. Placing the information to the Journal about specialized scientific and technical conferences, new training manuals and monographs of scientists of Ukraine and other countries, conditions of training of certified personnel.   
5. Informational supporting of innovation activity subjects.
6. Contribution to creative relationship between research teams, attraction of scientists to collaboration and cooperation for solving the actual problems of ecological science and noospherology.

     

Про журнал

Журнал «Екологія та ноосферологія» засновано в 1995 році.

ISSN 1726-1112 / ISSN online 2310-4309.

 

Журнал зареєстровано ВАКом України як профільне видання з біологічних наук (наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261).

«Екологія та ноосферологія» є першим екологічним журналом в Україні.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем екології та ноосферології, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я і життя людини.

 

Завдання:

1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки і актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у галузі екології, ботаніки, зоології, ґрунтознавства, мікробіології, хімії, географії, геології, математики, інших галузей сучасного природознавства та суспільствознавства.

2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців вищих навчальних закладів, академічних та науково-дослідних інститутів.

4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії учених України та інших країн, умови підготовки кадрів вищої кваліфікації.

5. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.

6. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими колективами, залучення вчених до співпраці і кооперації для вирішення актуальних проблем екологічної науки і ноосферології.

 

 

ISSN:
1726-1112
Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21139-10939 ПР від 19.01.15

КВ № 5258 від 02.07.01

Фахова реєстрація у ВАК України:
наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261
Галузь науки:
біологічні науки
Періодичність:
4 рази на рік
Мова видання:
українська, російська, англійська

 

 
     
           
     
 

О журнале

Журнал «Экология и ноосферология» основан в 1995 году.

ISSN 1726-1112

Журнал зарегистрирован ВАКом Украины как профильное издание по биологическим наукам. «Экология и ноосферология» является первым экологическим журналом в Украине.

Цель издания – освещение актуальных проблем экологии и ноосферологии, а также путей их решения посредством фундаментальных и прикладных исследований, консолидацией интеллектуального и научного потенциала в интересах экологии, охраны окружающей среды, здоровья и жизни человека.

Задачи:

1. Публикация материалов научных исследований по перспективным направлениям фундаментальной науки и актуальным прикладным разработкам, внедрению инновационных проектов в области экологии, ботаники, зоологии, почвоведения, микробиологии, химии, географии, геологии, математики, других отраслей современного природоведения и обществоведения.
2. Обмен научными идеями, методологией исследований и практическими достижениями. Предоставление информационного поля для дискуссионного обсуждения новых теорий, исследований на стыке наук.
3. Расширение научного кругозора исследователей по профильным и смежным областям знаний. Информирование широких кругов научного сообщества о передовом опыте ученых и специалистов высших учебных заведений, академических и научно-исследовательских институтов.
4. Размещение на страницах журнала информации о специализированных научно-технических конференциях, новых учебных пособиях и монографиях ученых Украины и других стран, условиях подготовки кадров высшей квалификации.
5. Обеспечение информационной поддержки субъектов инновационной деятельности.
6. Содействие в налаживании творческих связей между научными коллективами, привлечении ученых к сотрудничеству и кооперации для решения актуальных проблем экологической науки и ноосферологии.