ukr Видавнича політика журналу
етичні норми для публікацій
eng

Publishing policy of the journal and ethical obligations for publication

rus

Издательская политика журнала и этические нормы для публикаций

Етичні зобов'язання редакторів журналу

Етичні зобов'язання авторів

Етичні зобов'язання рецензентів

 

Ethical Obligations of Editors of the Journal

Ethical Obligations of Authors

Ethical Obligations of Reviewers

 

Этические обязательства редакторов журнала

Этические обязательства авторов

Этические обязательства рецензентов

 

Видавнича політика журналу і етичні норми для публікацій

Редакція журналу «Екологія та ноосферологія», який видається Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара та ТОВ «Агентство «ТЕЛЕПРЕСІНФОРМ», підтримує певний рівень вимог при відборі та прийомі статей, представлених у редакцію журналу. Ці норми визначаються науковими напрямами журналу, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт і їх представлення, прийнятими в науковому співтоваристві.
При розробці положень видавничої політики журналу «Екологія та ноосферологія», редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE) та досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Суттєвою ознакою професійного наукового співтовариства є прийняття вченими і фахівцями кодексу, який встановлює основні норми поведінки і обов'язки членів співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Такий кодекс визначається бажанням забезпечити максимальну користь для професійного співтовариства і обмежити дії, які могли б служити егоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечити право кожного автора на інтелектуальну власність.

h На початок

Етичні зобов'язання редакторів журналу

1. Усі опубліковані матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, подані до публікації, оцінюючи кожну гідно, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редактор може, однак, взяти до уваги зв'язок розглянутої в даний момент рукописи з іншими, представленими раніше роботами тих же авторів.

3. Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, подані до публікації.

4. Вся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на увазі, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента – доктора наук відповідного наукового напрямку щодо якості та достовірності рукопису, представленого до публікації. Однак рукописи можуть бути відкинуті без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.

5. Редактор і члени редакції не повинні надавати іншим особам ніяку інформацію, пов'язану з утриманням рукопису, що знаходиться на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці даного рукопису. Після позитивного рішення редактора щодо рукопису стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

6. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання і / або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

7. У відповідності з міжнародним законодавством в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронної або друкованої) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.

8. Редактор повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

9. Відповідальність і права редактора журналу щодо будь-якого представленого рукопису, автором якої є сам редактор, мають бути делеговані будь-якій іншій кваліфікованій особі.

10. Неопублікована інформація, аргументи, або інтерпретації, розкриті в представленому рукописі, можуть бути використані у власних дослідженнях редактора тільки за згодою автора. Якщо рукопис настільки близько пов'язана з теперішніми або минулими дослідженнями редактора, що може виникнути конфлікт інтересів, редактор повинен вжити заходів до того, щоб будь-яка інша кваліфікована особа прийняла на себе редакційну відповідальність за даний рукопис.

11. Якщо редактору представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на дану помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написано особою, яка виявила дану помилку, або незалежним автором.

h На початок

Етичні зобов'язання авторів

1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб представити точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.

2. Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей та за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автору, який представив статтю, рекомендуючим, і організації, де робота виконувалася.

3. Журнальний обсяг являє собою обмежений ресурс, тому автор зобов'язаний використовувати його розумно й економно.

4. Первинне повідомлення про результати дослідження має бути достатньо повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в даній області могли повторити дану роботу.

5. Автор повинен цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на зміст роботи, що викладається, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, істотними для розуміння даного дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до даного повідомлення. Автор зобов'язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов'язані з даним повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних в даній роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.

6. У рукописі чітко вказуються будь-які небезпеки і ризики, пов'язані з проведеними дослідженнями.

7. Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи родинних систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт про кожний аспект загального дослідження.

8. При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати редактора про родинні рукописи автора, які представлені в друк або прийняті до друку. Копії цих рукописів мають бути представлені редактору, і повинні бути вказані їх зв'язки з рукописом, представленим до публікації.

9. Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відкинутого журналом або відкликаного автором рукопису. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Однак, при поданні такого рукопису редактор повинен бути повідомлений про більш раннє повідомлення, а це попереднє повідомлення повинно бути процитовано в даному рукописі.

10. Автор повинен явно вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не повинна бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого дана інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, поданих для отримання грантів, слід звертатися таким же чином.

11. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті у відповідних випадках можуть містити подібну критику. Персональна критика, однак, не може вважатися доречною ні за яких обставин.

12. Співавторами статті повинні бути всі ті особи, які внесли значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші вклади повинні бути відзначені у примітках або в розділі «Подяки». Адміністративні відносини з даним дослідженням самі по собі не є підставою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відзначити значну адміністративну допомогу в роботі). Померлі особи, що задовольняють сформульованим вище критеріям, повинні бути включені в число авторів, а в примітці повинна бути вказана дата їх смерті. В якості учасника або співавтора не можна вказувати фіктивні імена. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб у список співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.

13. Автори повинні поставити редактора до відома про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових інтересів будь-якої компанії, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в даному рукописі. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних відносин або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукописі.

h На початок

Етичні зобов'язання рецензентів

1. Оскільки рецензування рукописів являє собою істотний етап у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов'язаний виконувати певну частку робіт з рецензування.

2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

3. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представленої експериментальної і теоретичної роботи, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

4. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли розглянутий рукопис близько пов'язана з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен відразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.

5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якої він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі відносини можуть вплинути на судження про рукописи.

6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, надісланої на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

7. Рецензенти повинні адекватно пояснити і аргументувати свої судження, щоб редактори й автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням.

8. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших вчених, що мають безпосереднє відношення до рецензованої роботі; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-які істотні подібності між розглянутим рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представлених в інший журнал.

9. Рецензент повинен своєчасно представити відгук.

10. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в розглянутому рукописі, якщо на це немає згоди автора. Однак, коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.

h На початок

 

Publishing policy of the journal and ethical obligations for publication

Editorial board of the journal “Ecology and Noospherology”, publishing by Oles Honchar Dnipropetrovsk National University and LLC “Agency TELEPRESSINFORM”, maintains a certain level of requirements when selecting and accepting the articles submitted to the editorial board of the journal. The standards are determined by scientific directions of the journal which are fixed in the Certificate of State Registration and in the quality standards of scientific works and their exposition accepted by scientific society.  

When developing the regulations of publishing policy of the journal “Ecology and Noospherology”, the editorial board followed the recommendations of Committee on Publication Ethics (COPE) and the experience of foreign and Ukrainian communities, scientific organizations and publishing editorial boards.The dominant feature of professional scientific community is acceptance by scientists and specialists the code which fixes the fundamental norms of behavior and duties of the members of community to each other and to the public opinion. The code is determined by the desire for providing the maximal advantage for professional community and to limit the activities serving for egoistical interests of individuals, to provide each author’s intellectual property right.   Therefore, the editorial board of the journal presentes the following set of ethical obligations. The person (editor, author or reviewer) taking part in the publication of the research data on mining engineering, related branches of industry and other areas, due to the journal, should be guided by the ethical obligations.

h Top

Ethical Obligations of Editors of the Journal

1. All submitted materials are carefully selected and reviewed. An editorial board reserves the right to reject an article or return it as requiring improvement. The author is obliged to improve the article according to the remarks of the reviewers and the editorial board.

2. An editor should considerate all manuscripts offered for publication without prejudice, evaluating each on its merits without regard to race, religion, nationality, status, or institutional affiliation of the author(s). An editor may take into account relationships of a manuscript under consideration to others previously offered by the same author(s).

3. An editor should consider manuscript submitted for publication without delays.

4. The whole responsibility for acceptance or rejection of an article rests with the editor. Responsible and reasonable approach to the duty requires that the editor seek advice from reviewers, Doctor of Science of required specialty, as to the quality and reliability of manuscripts submitted for publication. However, manuscripts may be rejected without external review if considered by the Editors to be inappropriate for the journal.

5. The editor and members of the editor’s staff should not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than those from whom professional advice is sought. After a positive decision has been made about a manuscript, it should be published in the journal and in the website of the journal.

6. It is acceptable to spread articles published in the journal or quotations over the Internet with precondition of giving references and links to the primary source. Publication and/or distribution of materials from the journal by third parties or organizations in print and electronic media are prohibited.

7. According to the international law of electronic media copyright, copying of materials published in electronic journal in full or in part is not allowed without the prior written permission of author(s) and Editors. In case of use of the published materials in context of other documents, references to the primary source are required.

8. An editor should respect the intellectual independence of authors.

9. Editorial responsibility and authority for any manuscript authored by an editor and submitted to the editor’s journal should be delegated to other qualified person, such as a member of its Editorial Board.

10. Unpublished information, arguments, or interpretations disclosed in a submitted manuscript should not be used in an editor’s own research except with the consent of the author. However, if such information indicates that some of the editor’s own research is unlikely to be profitable, the editor could ethically discontinue the work. When a manuscript is so closely related to the current or past research of an editor as to create a conflict of interest, the editor should arrange for some other qualified person to take editorial responsibility for that manuscript.

11. If an editor is presented with convincing evidence that the main substance or conclusions of a report published in an editor’s journal are erroneous, the editor should facilitate publication of an appropriate report pointing out the error and, if possible, correcting it. The report may be written by the person who discovered the error or by an original author.

h Top

Ethical Obligations of Authors

1. Main duty of an author is to present an accurate account of the research performed as well as an objective discussion of its significance.

2. Whole responsibility for content of articles and for the fact of publication rests with author(s). Editors do not bear responsibility for probable damage caused by publication of a manuscript to authors or third parties. Editors have the right to withdraw the article already published in case somebody's rights or generally accepted norms appear violated. Editors inform author(s) of the article, persons who gave recommendations and representatives of organization, where the research was held, about the fact of withdrawal.

3. An author should be aware that journal space is a limited resource and should use it wisely and economically.

4. A primary research report should contain sufficient detail and reference to public sources of information to permit the author’s peers to repeat the work.

5. An author should cite those publications that have been influential in determining the nature of the reported work and that will guide the reader quickly to the earlier work that is essential for understanding the present investigation. Except in a review, citation of work that will not be referred to in the reported research should be minimized. An author is obligated to perform a literature search to find, and then cite, the original publications that describe closely related work. For critical materials used in the work, proper citation to sources should also be made when these were supplied by a non author.

6. Any unusual hazards appearing during an investigation should be clearly identified in a manuscript reporting the work.

7. Fragmentation of research reports should be avoided. A scientist who has done extensive work on a system or group of related systems should organize publication so that each report gives a well-rounded account of a particular aspect of the general study.

8. In submitting a manuscript for publication, an author should inform the editor of related manuscripts that the author has under editorial consideration or in press. Copies of those manuscripts should be supplied to the editor, and the relationships of such manuscripts to the one submitted should be indicated.

9. It is improper for an author to submit manuscripts describing essentially the same research to more than one journal of primary publication, unless it is a resubmission of a manuscript rejected for or withdrawn from publication. It is generally permissible to submit a manuscript for a full paper expanding on a previously published brief preliminary account (a “communication” or “letter”) of the same work. However, at the time of submission, the editor should be made aware of the earlier communication, and the preliminary communication should be cited in the manuscript.

10. An author should identify the source of all information quoted or offered, except that which is common knowledge. Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or discussion with third parties, should not be used or reported in the author’s work without explicit permission from the investigator with whom the information originated. Information obtained in the course of confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, should be treated similarly.

11. An experimental or theoretical study may sometimes justify criticism, even severe criticism, of the work of another scientist. When appropriate, such criticism may be offered in published papers. However, in no case is personal criticism considered to be appropriate.

12. The co-authors of a paper should be all those persons who have made significant scientific contributions to the work reported and who share responsibility and accountability for the results. Other contributions should be indicated in a footnote or an “Acknowledgments” section. An administrative relationship to the investigation does not of itself qualify a person for co-authorship (but occasionally it may be appropriate to acknowledge major administrative assistance). Deceased persons who meet the criterion for inclusion as co-authors should be so included, with a footnote reporting date of death. No fictitious name should be listed as an author or coauthor. The author who submits a manuscript for publication accepts the responsibility of having included as co-authors all persons appropriate and none inappropriate. The submitting author should have sent each living co-author a draft copy of the manuscript and have obtained the co-author’s assent to co-authorship of it.

13. The authors should reveal to the editor and to the readers of the journal any potential and/or relevant competing financial or other interest that might be affected by publication of the results contained in the authors’ manuscript. All authors should not have any personal significant financial interest and employment or other relationship with entities that have a financial or other interest which can affect the results described by the manuscript.

h Top

Ethical Obligations of Reviewers

1. As the reviewing of manuscripts is an essential step in the publication process, and therefore in the operation of the scientific method, every scientist has an obligation to do a fair share of reviewing.

2. A chosen reviewer who feels inadequately qualified to judge the research reported in a manuscript should return it promptly to the editor.

3. A reviewer of a manuscript should judge objectively the quality of the manuscript, of its experimental and theoretical work, of its interpretations and its exposition, with due regard to the maintenance of high scientific and literary standards. A reviewer should respect the intellectual independence of the authors.

4. A reviewer should be sensitive to the appearance of a conflict of interest when the manuscript under review is closely related to the reviewer’s work in progress or published. If in doubt, the reviewer should return the manuscript promptly without review, advising the editor of the conflict of interest.

5. A reviewer should not evaluate a manuscript authored or co-authored by a person with whom the reviewer has a personal or professional connection if the relationship would bias judgment of the manuscript.

6. A reviewer should treat a manuscript sent for review as a confidential document. It should neither be shown to nor discussed with others except, in special cases, to persons from whom specific advice may be sought; in that event, the identities of those consulted should be disclosed to the editor.

7. Reviewers should explain and support their judgments adequately so that editors and authors may understand the basis of their comments. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

8. A reviewer should be alert to failure of authors to cite relevant work by other scientists, bearing in mind that complaints that the reviewer’s own research was insufficiently cited may seem self-serving. A reviewer should call to the editor’s attention any substantial similarity between the manuscript under consideration and any published paper or any manuscript submitted concurrently to another journal.

9. A reviewer should act promptly, submitting a report in a timely manner. 10. Reviewers should not use or disclose unpublished information, arguments, or interpretations contained in a manuscript under consideration, except with the consent of the author. If this information indicates that some of the reviewer’s work is unlikely to be profitable, the reviewer, however, could ethically discontinue the work.

h Top

 

Издательская политика журнала и этические нормы для публикаций

Редакция журнала «Экология и ноосферология», издаваемого Днепропетровским национальным университетом им. О. Гончара и ООО «Агентство «ТЕЛЕПРЕССИНФОРМ», поддерживает определенный уровень требований при отборе и приеме статей, представленных в редакцию журнала. Эти нормы определяются научными направлениями журнала, которые определены Свидетельством про государственную регистрацию, и стандартами качества научных работ и их изложения, принятыми в научном сообществе.

При разработке положений издательской политики журнала «Экология и ноосферология», редакция руководствовалась рекомендациями Комитета по этике публикаций - Committee on Publication Ethics (COPE) и опытом работы зарубежных и украинских профессиональных сообществ, научных организаций и редакций изданий.

Существенным признаком профессионального научного сообщества является принятие учеными и специалистами кодекса, который устанавливает основные нормы поведения и обязанности членов сообщества по отношению друг к другу и к общественности. Такой кодекс определяется желанием обеспечить максимальную пользу для профессионального сообщества и ограничить действия, которые могли бы служить узкоэгоистическим интересам отдельных лиц, а также обеспечить право каждого автора на интеллектуальную собственность.

h Вверх

Этические обязательства редакторов журнала

1. Все публикуемые материалы проходят тщательный отбор и рецензируются. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или возвратить её на доработку. Автор обязан доработать статью в соответствии с замечаниями рецензентов или редколлегии.

2. Редактор должен без предубеждения рассматривать все рукописи, представленные к публикации, оценивая каждую по достоинству, невзирая на расовую, религиозную, национальную принадлежность, а также положение или место работы автора (авторов). Редактор может, однако, принять во внимание связь рассматриваемой в данный момент рукописи с другими, представленными ранее работами тех же авторов.

3. Редактор должен насколько возможно быстро рассматривать рукописи, представленные к публикации.

4. Вся ответственность за принятие или отклонение рукописи лежит на редакторе. Ответственный и взвешенный подход к исполнению этих обязанностей обычно подразумевает, что редактор принимает во внимание рекомендацию рецензента – доктора наук соответствующего научного направления относительно качества и достоверности рукописи, представленной к публикации. Однако рукописи могут быть отвергнуты без рецензирования, если редактор считает, что они не соответствуют профилю журнала.

5. Редактор и члены редакции не должны предоставлять другим лицам никакую информацию, связанную с содержанием рукописи, находящейся на рассмотрении, кроме лиц, которые участвуют в профессиональной оценке данной рукописи. После позитивного решения редактора относительно рукописи статья публикуется в журнале и размещается на соответствующих электронных ресурсах.

6. Допускается распространение по электронным сетям любых статей из журнала или выдержек из них, но при таком распространении ссылка на первоисточник обязательна. Запрещается издание и/или распространение материалов журнала третьими лицами или организациями на бумажных и твердых электронных носителях.

7. В соответствии с международным законодательством в части соблюдения авторского права на электронные информационные ресурсы, материалы сайта, электронного журнала или проекта не могут быть воспроизведены полностью или частично в любой форме (электронной или печатной) без предварительного письменного согласия авторов и редакции журнала. При использовании опубликованных материалов в контексте других документов необходима ссылка на первоисточник.

8. Редактор должен уважать интеллектуальную независимость авторов.

9. Ответственность и права редактора журнала в отношении любой представленной рукописи, автором которой является сам редактор, должны быть делегированы какому-либо другому квалифицированному лицу.

10. Неопубликованная информация, аргументы, или интерпретации, раскрытые в представленной рукописи, могут быть использованы в собственных исследованиях редактора только с согласия автора. Если рукопись настолько близко связана с настоящими или прошлыми исследованиями редактора, что может возникнуть конфликт интересов, редактор должен принять меры к тому, чтобы какое-либо другое квалифицированное лицо приняло на себя редакционную ответственность за данную рукопись.

11. Если редактору представлены убедительные свидетельства того, что основное содержание или выводы работы, опубликованной в журнале, являются ошибочными, редактор должен способствовать публикации соответствующего сообщения, указывающего на данную ошибку и, если возможно, исправляющего ее. Это сообщение может быть написано лицом, обнаружившим данную ошибку, или независимым автором.

h Вверх

Этические обязательства авторов

1. Основная обязанность автора состоит в том, чтобы представить точный отчет о проведенном исследовании, а также объективное обсуждение его значимости.

2. Авторы статей несут всю полноту ответственности за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, который представил статью, рекомендующим, и организации, где работа выполнялась.

3. Журнальный объем представляет собой ограниченный ресурс, потому автор обязан использовать его разумно и экономно.

4. Первичное сообщение о результатах исследования должно быть достаточно полным и содержать необходимые ссылки на доступные источники информации, чтобы специалисты в данной области могли повторить данную работу.

5. Автор должен цитировать те публикации, которые оказали определяющее влияние на существо излагаемой работы, а также те, которые могут быстро познакомить читателя с более ранними работами, существенными для понимания данного исследования. За исключением обзоров, следует минимизировать цитирование работ, которые не имеют непосредственного отношения к данному сообщению. Автор обязан провести литературный поиск, чтобы найти и процитировать оригинальные публикации, в которых описываются исследования, тесно связанные с данным сообщением. Необходимо также должным образом указывать источники принципиально важных материалов, использованных в данной работе, если эти материалы не были получены самим авто ром.

6. В рукописи четко указываются любые опасности и риски, связанные с проведенными исследованиями.

7. Следует избегать фрагментации сообщений об исследовании. Ученый, который выполняет широкие исследования системы или группы родственных систем, должен организовать публикацию так, чтобы каждое сообщение давало вполне законченный отчет о каждом аспекте общего исследования.

8. При подготовке рукописи к публикации автор должен информировать редактора о родственных рукописях автора, представленных в печать или принятых к печати. Копии этих рукописей должны быть представлены редактору, и должны быть указаны их связи с рукописью, представленной к публикации.

9. Автор не должен представлять рукописи, описывающие по существу одни и те же результаты, более чем в один журнал в виде первичной публикации, если только это не повторное представление отвергнутой журналом или отозванной автором рукописи. Допустимо представлять рукопись полной статьи, расширяющей ранее опубликованный краткий предварительный отчет (сообщение) о той же самой работе. Однако, при представлении такой рукописи редактор должен быть уведомлен о более раннем сообщении, а это предварительное сообщение должно быть процитировано в данной рукописи.

10. Автор должен явно указать источники всей процитированной или представленной информации, за исключением общеизвестных сведений. Информация, полученная в частном порядке, в процессе беседы, при переписке или во время обсуждения с третьими сторонами, не должна быть использована или сообщена в работе автора без четкого разрешения исследователя, от которого данная информация была получена. С информацией, полученной при оказании конфиденциальных услуг, как, например, при рецензировании рукописей или проектов, представленных для получения грантов, следует обращаться таким же образом.

11. Экспериментальное или теоретическое исследование может иногда послужить основой для критики работы другого исследователя. Публикуемые статьи в соответствующих случаях могут содержать подобную критику. Персональная критика, однако, не может считаться уместной ни при каких обстоятельствах.

12. Соавторами статьи должны быть все те лица, которые внесли значительный научный вклад в представленную работу и которые разделяют ответственность за полученные результаты. Другие вклады должны быть отмечены в примечаниях или в разделе «Благодарности». Административные отношения с данным исследованием сами по себе не являются основанием для квалификации соответствующего лица как соавтора (но в отдельных случаях может быть уместно отметить значительную административную помощь в работе). Скончавшиеся лица, удовлетворяющие сформулированным выше критериям, должны быть включены в число авторов, а в примечании должна быть указана дата их смерти. В качестве автора или соавтора нельзя указывать фиктивные имена. Автор, который представляет рукопись к публикации, отвечает за то, чтобы в список соавторов были включены все те и только те лица, которые соответствуют критерию авторства. В статье написанной несколькими авторами, тот из авторов, кто представляет в редакцию контактные сведения, документы, и ведет переписку с редакторами, берет на себя ответственность за согласие остальных авторов статьи на её публикацию в журнале.

13. Авторы должны поставить редактора в известность о любом потенциальном конфликте интересов, например, консалтинговых или финансовых интересов какой-либо компании, на которые могла бы повлиять публикация результатов, содержащихся в данной рукописи. Авторы должны гарантировать отсутствие контрактных отношений или соображений собственности, которые могли бы повлиять на публикацию информации, содержащейся в представленной рукописи.

h Вверх

Этические обязательства рецензентов

1. Поскольку рецензирование рукописей представляет собой существенный этап в процессе публикации и, таким образом, в реализации научного метода как такового, каждый ученый обязан выполнять определенную долю работ по рецензированию.

2. Если выбранный рецензент не уверен, что его квалификация соответствует уровню исследований, представленных в рукописи, он должен сразу вернуть рукопись.

3. Рецензент должен объективно оценить качество рукописи, представленную экспериментальную и теоретическую работу, ее интерпретацию и изложение, а также учесть, в какой мере работа соответствует высоким научным и литературным стандартам. Рецензент должен уважать интеллектуальную независимость авторов.

4. Рецензент должен учитывать возможность конфликта интересов в случае, когда рассматриваемая рукопись близко связана с текущей или опубликованной работой рецензента. Если имеются сомнения, рецензент должен сразу вернуть рукопись без рецензии, указав на конфликт интересов.

5. Рецензент не должен оценивать рукопись, с автором или соавтором которой он имеет личные или профессиональные связи, и если такие отношения могут повлиять на суждение о рукописи.

6. Рецензент должен обращаться с рукописью, присланной на рецензию, как с конфиденциальным документом. Он не должен показывать рукопись другим лицам или обсуждать ее с другими коллегами за исключением особых случаев, когда рецензент нуждается в чьей-либо специальной консультации.

7. Рецензенты должны адекватно объяснить и аргументировать свои суждения, чтобы редакторы и авторы могли понять, на чем основаны их замечания. Любое утверждение о том, что наблюдение, вывод или аргумент был уже ранее опубликован, должно сопровождаться соответствующей ссылкой.

8. Рецензент должен отмечать любые случаи недостаточного цитирования авторами работ других ученых, имеющих непосредственное отношение к рецензируемой работе; при этом следует учитывать, что замечания по недостаточному цитированию собственных исследований рецензента могут выглядеть как пристрастные. Рецензент должен обратить внимание редактора на любое существенное сходство между рассматриваемой рукописью и любой опубликованной статьей или любой рукописью, одновременно представленной в другой журнал.

9. Рецензент должен  своевременно представить отзыв.

10. Рецензенты не должны использовать или раскрывать неопубликованную информацию, аргументы или интерпретации, содержащиеся в рассматриваемой рукописи, если на это нет согласия автора. Однако, когда такая информация указывает на то, что некоторые из собственных исследований рецензента могут оказаться безрезультатными, прекращение такой работы рецензентом не противоречит этическим нормам.

h Вверх