2002, Vol. 13. #1-2  
Теоретичні питання екології    Theoretical questions of ecology 
А.В. Боговін, А.П. Травлєєв, Н.А. Бєлова, С.В. Дудник    A.V. Bogovin, A.P. Travleev, N.A. Belova, S.V. Dudnyk 
ukr
pdf
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОСТІ ПРИРОДНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ (фізіогномічні та флористико-індивідуалістичні аспекти аналізу в екології )    THE ECOLOGICAL ANALYSIS OF VEGETATION NATURAL BIOGEOCENOSIS (Physiognomy and floristic-individualistic aspects of the analysis in ecology) 
В.І. Шанда    W. I. Shanda 
ukr
pdf
ЕЛЕМЕНТИ ФАКТОРІАЛЬНО-РЕСУРСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ НІШУ    THE ELEMENTS OF FACTOR-RESOURCES CONCEPTIONS ABOUT ECOLOGICAL NICHE 
В.В. Никифоров    V.V. Nikiforov 
ukr
pdf
ЕКОСИСТЕМНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА СУКЦЕСІЙНІ ЗМІНИ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ`Я    THE ECOLOGICAL DIVERSITY AND SUCCESSION CHANGES IN MIDDLE DNIPER AREA 
Хосе Марія Райгон, Марта Сантамарія Бельда    Jose Maria Casado Raigon, Marta Santamaria Belda 
ukr
pdf
СИСТЕМИ ТА ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ    SYSTEMS AND EXPERIENCES ON NATIONAL INTEGRATED ACCOUNT AT THE DECISION OF ECOLOGICAL PROBLEMS 
 
Екологічна ботаніка    Ecological botany 
В.С. Ткаченко, А.П. Генов, Л.Ф. Генова, Л.В. Шупранова    V.S. Tkachenko, A.P. Genov, L.F. Genova, L.V. Shupranova 
ukr
pdf
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ НА ПІЗНІХ СТАДІЯХ САМОРОЗВИТКУ ФІТОСИСТЕМ ХОМУТОВСЬКОГО СТЕПУ    FEATURES OF CREATION OF SPECIFIC VARIETY AT SEROTINAL STAGES OF SELF-DEVELOPMENT PHITOSYSTEM STEPPE OF KHOMUTOVSKAYA 
І.І. Коришков, С.А. Бичков    I.I. Korshikov, S.A. Bychkov 
ukr
pdf
ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ХВОЇ СОСНИ КРИМСЬКОЇ У НАСАДЖЕННЯХ КРИМУ І ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИАЗОВ`Я    THE CONTENT OF HEAVY METALS IN PINUS PALLASIANA D. DON NEEDLES IN PLANTATIONS OF THE CRIMEA AND THE INDUSTRIALLY POLLUTED TERRITORIES OF THE AZOV SEA COAST 
П.Е. Булах    P.E. Bulach 
ukr
pdf
ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТРОДУКЦІЇ СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКИХ ВИДІВ РОДУ ALLIUM ТА КІЛЬКІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ    ECOLOGICAL PRECONDITIONS TO INTRODUCTION OF CENTRAL ASIAN SPECIES FROM GENUS ALLIUM L. AND QUANTITATIVE PECULIARITIES OF THEIR REGISTRATION 
 
Лісова екологія    Wood ecology 
О.В. Котович, В.С. Малиш, М.С. Якуба    O.V. Kotovich, V.S. Malush, M. S. Yakuba 
ukr
pdf
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОСНОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ДРУГОЇ ПІЩАНОЇ ТЕРАСИ ПРИСАМАРСЬКОГО МОНІТОРИНГУ    THE ECOLOGYCAL PECULIARITIES OF THE PINE ECOSISTEMS OF THE SECOND SAND TERRACE OF PRISAMARCKY MONITORING 
М.П.Козловський    N.P. Kozlovsky 
ukr
pdf
ФІТОНЕМАТОДНІ УГРУПОВАННЯ ЗАПЛАВНИХ КЛЕНОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ БАСЕЙНУ р. ДНІСТЕР ТА ЇХ АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ    PHYTONEMATODE COMMUNITIES OF FLOODPLAIN MAPLE-OAK FORESTS IN THE DNISTER BASIN AND THEIR ANTHROPOGENIC CHANGES 
В.А. Горейко    V.A. Goreyko 
ukr
pdf
СТЕПОВЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ ДО НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ (Науково-історичний огляд)    STEPPE FOREST GROWING FOR NEW MILLENIUM (SCIENTIFIC-HISTORICAL ESSAY) 
Л.Е. Паршкина, І.Є. Олег    L. Parshkina, I. Oleg 
ukr
pdf
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВІДНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА    THE CHARACTERISTIC OF PROPERTIES OF SOILS FOR REFORESTATION IN DNEPROVSKO-ORELSKY NATURAL RESERVATION 
М.В. Нецвєтов    M.V. Netsvetov 
ukr
pdf
ВІБРАЦІЇ У ЛІСІ ПІД ДІЄЮ ВІТРУ (Теоретичний аспект оцінки частот)    VIBRATIONS N FOREST UNDER WIND ACTION (THEORETICAL ASPECT OF FREQUENCY ANALYZING) 
 
Екологічна зоологія    Ecological zoology 
А.В. Міхєєв    A.V. Mikheyev 
ukr
pdf
СИСТЕМАТИЗАЦIЯ СЛІДІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ`ЯЗКІВ В УГРУПОВАННЯХ ССАВЦІВ    LIVING ACTIVITY SIGNS SYSTEMATIZATION AS METHOD OF INVESTIGATION AND COMMUNICATION CONNECTIONS IN MAMMALS COMMUNITIES 
О.Є. Пахомов, Ю.І. Грицан, О.Г. Курочкіна    A.Ye. Pakhomov, Yu. I. Gritsan, O. G. Kurochkina 
ukr
pdf
ВПЛИВ РИЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ SUS SCROFA L. НА ЗМІНУ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ КАРАДАЗЬКОГО ЗАПОВІДНИКА    THE FOSSORIAL ACTIVITY OF SUS SCROFA L. INFLUENCE ON THE THERMAL REGIME OF THE SOILS IN KARADAG RESERVE 
А.В. Жуков    A.V. Zukov 
ukr
pdf
ЗООЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГРУНТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТРОФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ`Я    THE SOIL ZOOLOGICAL DIAGNOSTICS ON THE BASIS OF THE TROPHIC STRUCTURE ANALYSIS OF SOIL MESOFAUNA IN STEPPE PRIDNEPROVSKY REGION 
В.В. Горбань, Н.В. Воронова    V.V. Gorban, N.V. Voronova 
ukr
pdf
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОФІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ З ХРЕБЕТНИМИ ТВАРИНАМИ ДЛЯ З`ЯСУВАННЯ ШЛЯХІВ ЦИРКУЛЯЦІЇ АРБОВІРУСІВ У БІОЦЕНОЗАХ    EXPLORATION OF TROPHIC CONNECTIONS OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES WITH VERBEBRATES TO FIND OUT THE WAY OF ARBOVIRUSES CIRCULATION IN BIOPROCESSES 
В.В. Бригадиренко    V.V. Brigadirenko 
ukr
pdf
ВИКОРИСТАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ СПЕКТРІВ У ЗООЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ҐРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ РОДИНИ ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE)    USING TOPOLOGICAL SPECTRUMS IN ZOOLOGICAL DIAGNOSTICS OF SOILS WITH THE FAMILY CARABIDAE (COLEOPTERA) AS AN EXAMPLE 
 
Рекультивація порушених земель    Recultivation of the broken grounds 
І.Х. Узбек, В.І. Шемавньов, Т.І. Галаган    I. Kh. Uzbek, V.I. Shemavniov, T.I. Galagan 
ukr
pdf
ЕКОЛОГО - БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ    ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF CULTURPHYTOCOENOSUS DEVELOPMENT IN TECHNOGENOUS LANDSCAPES CONDITIONS 
С.В. Чернишенко    S.V. Chernyshenko 
ukr
pdf
ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНННЯ ПРОЦЕСАМИ ЛІСОВОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ    OPTIMAL CONTROL APPROACH FOR FOREST RECULTIVATION OF DESTRUCTED LANDSCAPE 
 
Екологічна мікроморфологія    Ecological micromorphology 
О.К.Балалаєв    A.K. Balalayev 
ukr
pdf
ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТОВИХ МІКРОСТРУКТУР ПРИРОДНИХ СТЕПОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ    THE FRACTAL PROPERTIES OF SOIL MICROSTRUCTURES NATURAL STEPPE ECOSYSTEMS 
pdf